PRIVACYVERKLARING P.E. Sint-Jakob Tielt&Pittem vzw

De Pastorale Eenheid Sint-Jakob Tielt&Pittem vzw hecht belang aan uw privacy en werkt volgens de Europese richtlijn in uitvoering van de GDPR (25 mei 2018)
lees hieronder onze privacyverklaring
PRIVACYVERKLARING P.E. Sint-Jakob Tielt&Pittem vzw

- P.E. Sint-Jakob Tielt&Pittem vzw, Ieperstraat 15 8700 Tielt met als ondernemingsnummer 0632912825

- P.E. Sint-Jakob Tielt&Pittem vzw hecht belang aan uw privacy. Daarom willen we u hierbij op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij u informeren wat uw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ die van kracht is sedert 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

- Als organisatie is P.E. Sint-Jakob Tielt&Pittem vzw verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

- Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
Pastorale Eenheid Sint-Jakob Tielt&Pittem vzw
Ieperstraat 15
8700 Tielt
info@kerkintielt.be

- Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

* Uw persoonsgegevens worden door P.E. Sint-Jakob Tielt&Pittem vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en op basis van de respectieve rechtsgronden:

* Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van P.E. Sint-Jakob Tielt&Pittem vzw; (op grond van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en uitvoering overeenkomst)

* Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, het opsturen van pastorale informatie, het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (op grond van toestemming van u als betrokkene)

* voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake verzekeringen, de vzw wetgeving (registratie van gegevens bestuurders en leden vzw) (op grond van wettelijke verplichting)

* Bijhouden van de parochieregisters, conform het kerkelijk recht.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing (beperkt tot u verder blijven informeren over activiteiten van P.E. Sint-Jakob Tielt&Pittem), volstaat  het ons dat mee te delen op (info@kerkintielt.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

- Welke gegevens verwerken en bewaren wij:

* Als u een ouder van een dopeling, eerstecommunicant of vormeling bent, dan vragen we naar de naam, voornaam, geboorteplaats en geboortedatum van het kind, naam, voornaam en adres van de ouders, telefoon en mailadres van de ouders en de gegevens van het doopsel van het kind (datum en plaats).

* Als u huwt, dan vragen we naar de naam, voornaam, domicilie, toekomstig adres, telefoon, GSM, e-mailadres, gegevens van de ouders, geboorteplaats, geboortedatum, de gegevens van het burgerlijk huwelijk, de gegevens van het kerkelijk huwelijk, gegevens over de huwelijkstaat, eventuele huwelijksbeletsels.

* Als u een sacrament toegediend krijgt, nemen we dit op in onze parochieregisters conform kerkelijk recht.

* Van onze vrijwilligers vragen we naar naam, voornaam, adres en eventueel ook mailadres en telefoon

* Bent u lid, of is uw zoon of dochter lid van onze misdienaars- of acolietengroep dan bewaren we volgende gegevens van onze jongeren: Naam, voornaam, adres, telefoon en mailadres.

* Van de abonnees van onze nieuwsbrief bewaren we het mailadres.

* Wanneer u het inschrijfgeld voor een initiatief van de P.E. overschrijft via de bank, dan houden wij ook het nummer van uw bankrekening bij. Dit doen we om vlot uw deelname terug te kunnen betalen, mocht een activiteit geannuleerd worden.

* De gegevens van de abonnees van Kerk & Leven worden bewaard en verwerkt op de servers van Halewijn. De verantwoordelijken voor deze gegevensbewerking zijn te contacteren via Kerk & Leven Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in de parochieregisters en op een beveiligde PC in Acces en in een beveiligde cloud-oplossing evenals Google Drive, Google Forms (indien van toepassing). De gegevens worden beheerd door de medewerkers van het secretariaat, contactpersonen en vrijgestelde teamleden, telkens via een account beveiligd met gebruikersnaam en paswoord.

- Delen van gegevens

Uw persoonlijke gegevens spelen we nooit door naar derden.

- Audio-visueel materiaal en social media

Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s of filmpjes gemaakt worden. U zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijgt u de kans om te melden of u al dan niet in beeld wil komen. In het geval van de initiatiesacramenten of het huwelijk, houden we rekening met de ingevulde privacy formulieren.

- Website en sociale media.

- Op onze website en Facebookpagina komen uitnodigingen en verslagen met foto’s van onze activiteiten. Via deze kanalen geven we nooit persoonlijke gegevens mee. In het geval van de initiatiesacramenten of het huwelijk, houden we rekening met de ingevulde privacy formulieren.
- Onze websites verzamelen nooit anonieme of gegevensreeksen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent of waarlangs u die verlaat.

- Bewaartermijn

De parochieregisters worden bijgehouden overeenkomstig het kerkelijk recht. P.E. Sint-Jakob Tielt&Pittem vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

- Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

* Alle personen die namens P.E. Sint-Jakob Tielt&Pittem vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

* Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

- Inzake de bescherming en verwerking van gegevens hebt u de volgende rechten:

* Recht op informatie wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt

* Recht op inzage en kopie van uw gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratieve systeem

* Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens

* Recht op bezwaar

* Recht op vergetelheid, of het verwijderen van uw gegevens. Dit recht kan enkel uitgeoefend voor zoverre het de uitvoering van administratieve of kerkrechtelijke of bestuurlijke verplichtingen niet onmogelijk maakt.

* Recht op het intrekken van de toestemming om uw gegevens bij te houden of te verwerken.

* Recht op beperking van verwerking

Als u uw rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan u ons contacteren via ons mailadres: info@kerkintielt.be